//Information on the processing of personal data

Information on the processing of personal data

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

Občianske združenie, Sme spolu o.z.., IČO: 50164015 , so sídlom v Čsl. parašutistov 23, 831 03 Bratislava (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) vydáva v súlade so znením Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako aj „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako aj „ZoOOU“) v platnom znení toto Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ je občianskym združení, ktoré vykonáva sociálnu činnosť a pomáha ľudom a utečencom zasiahnutým vojenským konfliktom na Ukrajine. Pri výkone vyššie uvedenej činnosti získava Prevádzkovateľ osobné údaje fyzických osôb, ktoré je povinný spracúvať v súlade so všeobecné záväznými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ prijal a vykonal v súlade, s GDPR a ZoOOU, potrebné technické, organizačné a personálne opatrenia, na riadne zabezpečenie ochrany osobných údajov fyzických osôb, ako dotknutých osôb, vrátane rešpektovania ich súkromia.

Obsahom tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov sú predovšetkým informácie o osobných údajoch, ktoré zbierame a na aký účel ich zbierame. Rovnako obsahuje aj zoznam a obsah a práv dotknutých osôb a orgán dozoru nad spracúvaním osobných údajov. Je potrebné, aby ste sa pred užívaním webovej stránky ako aj zadávaním osobných údajov riadne oboznámili s pravidlami spracúvania a porozumeli nášmu spôsobu spracúvaniu osobných údajov.

​Identifikácia prevádzkovateľa

Sme spolu o.z., IČO: 50164015, so sídlom, zapísaná v Čsl. parašutistov 23, 831 03 Bratislava, email: [email protected], telefón: +421 907 281 860, webová stránka www.smespolu.org

​Účel spracovania osobných údajov

​Zabezpečenie spojenia ľudí, ktorí chcú pomáhať a tých, ktorí pomoc potrebujú z dôvodu prebiehajúceho vojenského konfliktu na Ukrajine.

Rozsah spracúvaných údajov

​Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vo vzťahu k formuláru Ponúkam ubytovanie: titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, kraj, obec, adresa Facebook (voliteľné), adresa webstránky (voliteľné).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vo vzťahu k Ponúkam pomoc pre utečencov z Ukrajiny: titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, lokalita pomoci, adresa Facebook (voliteľné), adresa webstránky (voliteľné), zoznam cudzích jazykov, ktoré oprávnená osoba ovláda.

​Osobné údaje spracovávame na právnom základe Vášho súhlasu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na adresu združenia alebo e-mailom na adresu [email protected]

​Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do inej členskej krajiny Európskej únie ani tretích krajín.

Doba uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v dlhšej dobe len v prípade, ak tieto údaje sú spracúvané na všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na ochranu právnych záujmov Prevádzkovateľa.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 2 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby majú pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom nasledujúce práva:

I. právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom vzťahujúcim sa k Vašej osobe;

II. právo na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a/alebo právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov;

III. právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

IV. právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;

V. právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa;

VI. právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;

VII. ak Vaše osobné údaje zo strany prevádzkovateľa neboli získané priamo od Vás, máte právo získať informáciu od prevádzkovateľa o tom, z akého zdroja pochádzajú Vaše osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Právo odvolať súhlas

VIII. Ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov ako dotknutá osoba, máte právo tento svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať písomne na adrese prevádzkovateľa alebo na e-mailovej adrese: [email protected] a to zaslaním žiadosti o odvolanie súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Orgán dozoru

Pri spracúvaní osobných údajov vykonáva dozor v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: [email protected], na ktorý sa môžete ako dotknutá osoba obrátiť v prípade, ak došlo k porušeniu predpisov pri spracúvaní osobných údajov, na začatie konania podľa §100 ZoOOU.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Automatizované rozhodovanie sa vo vzťahu Prevádzkovateľ k osobným údajom neuplatňuje. Niektoré úkony spracúvania osobných údajov môžu mať povahu profilovania, avšak nie automatizovaného a súčasne výsledok takýchto činností nie je spojený s automatizovaným vydaním rozhodnutia, ktoré by malo akékoľvek (právne, a pod.) účinky voči dotknutej osobe.

Záverečné ustanovenie

V prípade pochybností o dodržiavaní Vašich práv ako dotknutej osoby sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa na jeho poštovej adrese alebo prostredníctvom e-mailu prevádzkovateľa [email protected], kde môžete podať k prevádzkovateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ všetky podania účastníka riadne preverí a dotknutú osobu o výsledku preverenia riadne oboznámi.