Učme sa spolu

Často kladené otázky (FAQ) o procese zápisu do škôl na Slovensku a zabezpečení celkovej pohody detí v školách
Podpora zápisu ukrajinských detí do slovenských škôl

Vzhľadom na pokračujúcu vojnu na Ukrajine je kľúčové zabezpečiť, aby životy detí ukrajinských utečencov nezostali ďalej pozastavené. Je nevyhnutné, aby ukrajinské deti pokračovali v dochádzke do školy a vzdelávaní sa. Navštevovať školu znamená oveľa viac než len získavanie vedomostí – ide aj o pravidelné kontakty a socializáciu s rovesníkmi a dospelými, ako aj o návrat k pravidelnému režimu a posilnenie pocitu spolupatričnosti v časoch neistoty.

Nasledujúce často kladené otázky (FAQ) poskytujú informácie o:

USMERNENIE UKRAJINSKÉHO MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

Ukrajinské ministerstvo školstva má webovú stránku pre rodičov s „častými otázkami“ o vzdelávaní detí v zahraničí (v  súvislosti s vojnou na Ukrajine). Nižšie sú uvedené niektoré otázky a odpvede, ale neváhajte a navštívte stránku, kde nájdete kompletné informácie tu .

 • Je potrebné, aby ukrajinské deti študovali v zahraničí?

Povinnosť študovať na miestnej škole je určená zákonmi krajiny, v ktorej má dieťa bydlisko. Krajiny, ktoré prijímajú ukrajinských utečencov, väčšinou vyžadujú, aby deti navštevovali ich miestne školy,najmä ak hostiteľský štát poskytuje finančnú podporu Ukrajincom ako utečencom. Preto je dôležité informovať sa o potrebe školskej dochádzky  v meste, kde sa dieťa zdržiava.

Vzhľadom na trvajúcu vojny  je štúdium na miestnej škole aj  príležitosťou na zoznámenie sa s rovesníkmi a socializáciu  novom mieste. Štúdium na ukrajinskej škole je zároveň možné kombinovať so štúdiom v hostiteľskej krajine.

Na ukrajinskej škole sa dá študovať online , domácou formou alebo externou. Hlavnou  výhodou štúdia v ukrajinskej škole je, že dieťa zostáva vo vzdelávacom systéme, kde je mu všetko jasné, možno aj u učiteľov, ktorí ho učili predtým. Pri kombinácii štúdia na škole v zahraničí a na Ukrajine dieťa venuje väčšinu času štúdiu na škole v zahraničí, a zároveň plní úlohy v ukrajinskej škole. So začiatkom nového školského roka sa ukrajinské školy prispôsobili a mnohé z nich zaviedli pre svojich študentov v zahraničí diaľkové štúdium podľa jednotlivých stupňov vzdelávania. Ide o pomerne pohodlný formát, v ktorom dieťa netrávi veľa času, no zároveň sa viac zapája do vzdelávacieho procesu ako napríklad v externej forme.

V mnohých mestách v Európe, Kanade a Spojených štátoch sú ukrajinské školy, kde študujú deti z ukrajinskej komunity. Opýtajte sa, či je takáto škola v meste, kde býva vaše dieťa. Táto možnosť pomôže udržať rovnováhu medzi socializáciou dieťaťa v novej komunite a štúdiom v ukrajinskom vzdelávacom systéme.

 • Po presťahovaní do zahraničia moje dieťa študuje online. Stačí to?

V tomto prípade sa oplatí informovať sa o požiadavkách krajiny, kde sa vaše dieťa zdržiava. Mnohé krajiny, ktoréposkytli útočisko ukrajinským deťom, vyžadujú, aby navštevovali miestnu školu. Štúdium v zahraničí poskytuje dieťaťu množstvo príležitostí. Patrí medzi ne socializácia v novej komunite a komunikácia s rovesníkmi, učenie sa nového prostredia a jazyka, psychologická podpora dieťaťa v prípade potreby a možnosť študovať v inom vzdelávacom systéme.

Ukrajinské deti, ktoré v dôsledku vojny odišli z Ukrajiny, majú podľa nariadenia právo na diaľkové vzdelávanie poskytované vzdelávacími inštitúciami, ktoré sú riadené miestnou samosprávou na Ukrajine.  Toto vzdelávanie sa zameriava výlučne na predmety patriace do oblasti  ukrajinistiky, ako je ukrajinský jazyk, literatúra, história Ukrajiny, atď. Cieľom je minimalizovať záťaž spojenú s paralelným štúdiom na ukrajinských školách a  školách hostiteľskej krajiny. Zároveň sú na Ukrajine dosptupné  ďalšie formy vzdelávania pre študentov v zahraničí, ako je diaľkové vzdelávanie (so štúdiom všetkých predmetov), vzdelávanie v rodine a externé štúdium. Rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa majú právo vybrať pre svoje deti najvhodnejšiu formu.

V rámci tohto usmernenia sa predpokladá, že študenti budú dočasne preradení do špeciálne vytvorených online škôl na štúdium ukrajinských predmetov a po návrate na Ukrajinu budú môcť pokračovať v štúdiu na svojich domovských školách.

Ministerstvo odporučilo, aby ukrajinské vzdelávacie inštitúcie započítali známky za predmety študované v hostiteľských krajinách aj na ukrajinských školách a preniesli ich na 12-bodovú alebo dvojbodovú stupnicu („vyhovel “ / „neprešiel“). Okrem toho budú musieť žiaci absolvovať  hodnotenie z predmetov, ktoré v zahraničí neštudujú, ako je ukrajinský jazyk, literatúra, dejepis, ale aj geografia, občianska výchova a obrana Ukrajiny.

Školy s dištančnými triedami ukrajinského štúdia  sú zriadené v rôznych regiónoch Ukrajiny, pričom v každej oblasti  a v Kyjeve je až päť takýchto škôl. Každá trieda by mala mať najviac 15 žiakov. V prípade potreby vytvorenia  ďalších tried ministerstvo požiada o ich zriadenie miestne samosprávy a správu oblasti.

 • Typický program pre online komponent nájdete tu .
 • Webovú stránku ministerstva o predmetoch ukrajinistiky nájdete tu .
 • Zoznam škôl, ktoré poskytujúdištančné študium predmetov ukrajinistiky, nájdete tu .

PROCES ZÁPISU DO ŠKOLY NA SLOVENSKU

 • Päť hlavnýchh dôvodov, prečo by ste mali zapísať svoje dieťa do slovenskej školy

#1   Zápis do školy v hostiteľskej krajine je zvyčajne najefektívnejší spôsob, ako ako opäť začleniť deti do bežného školského života po nútenom vysídlení.

#2   Prezenčné vzdelávanie  je efektívnejšie ako online vzdelávanie a iné formy vzdelávania na diaľku.  Učenie so skúseným a dobre vyškoleným učiteľom v triede prináša lepšie výsledky.

#3   Pravidelné chodenie do školy umožňuje deťom komunikovať s ostatnými a zapájať sa do hostiteľskej komunity, čo má pozitívny vplyv na ich  duševné zdravie a pohodu.

#4   Na Slovensku majú deti na školách prístup k širokej škále podporných služieb , ako sú služby duševného zdravia a psycho-sociálnej podpory, jazykového vzdelávania, pedagogickej podpory a voľnočasových aktivít po škole. Deti sa môžu naučiť nové jazyky a získať zručnosti, ktoré im budú prospešné aj v budúcnosti , keď sa vrátia na Ukrajinu.

#5   Pravidelná dochádzka detí do školy zároveň umožňuje rodičom vykonávať zamestnanie alebo iné potrebné činnosti.

Prečítajte si tiež tento leták
Čo by ste mali vedieť o štúdiu na oboch školách / Prečo je dôležité navštíviť školu v hostiteľskej krajine? a pozrite si tento webinár na tému „ Dvojité zaťaženie pri štúdiu na oboch školách “.

 • Aké sú kľúčové dátumy zápisu do školy?

Školský rok začína v septembri 2024.

 • Prihlášky na stredné školy sa podávajú do marca 2024.
 • Prijímacie skúšky na stredné školy sa konajú v dňoch od 29./30. apríla do 9./10. mája 2024.
 • Prihlášky na zápis do materskej školy sa podávanú v máji 2024.
 • Zápis do základnej školy je v období od – 30. apríla 2024.

Proces prihlasovania môže chvíľu trvať, preto je dôležité začať  čo najskôr, aby ste zabezpečili, že vaše dieťa bude možné zapísať včas.

 • Ktoré deti možno zapísať na slovenské školy?

V slovenskom systéme je školská dochádzka povinná vo veku od 6 do 16 rokov, pričom materská škola je povinná od 5 rokov (pre dieťa, ktoré do 31. augusta dovŕšilo 5 rokov).

Slovenské školy prijímajú  v tejto vekovej skupine všetky ukrajinské deti utečencov so štatútom dočasnej ochrany a žiadateľa o azyl.

Dodržiavajte školské predpisy a pravidlá, ktoré platia po zápise vášho dieťaťa (napríklad ohľadom povinnej školskej dochádzky, termínov zápisov, komunikácie so školou atď.).

 • Do ktorej školy zapísať deti?

Deti ukrajinských utečencov by mali byť zapísané do školy, ktorá sa nachádza v školskej štvrti, v ktorej momentálne bývajú.

V prípade, že sú tieto školy naplnené a nemôžu prijať ďalších žiakov, obráťte sa na Krajský úrad školskej správy (ďalej len „RÚŠS“), ktorý zabezpečí zápis dieťa do školy aj v inom školskom obvode.

Podrobnejšie informácie o procese zápisu do materských, základných a stredných škôl nájdete tu: tento dokument (v slovenčine) a tento dokument (v ukrajinčine) .

 • Ako postupovať pri zápise dieťaťa do slovenských škôl?

Zápis dieťaťa na základnú školu

!!!! Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách sa konajú  od začiatku do konca apríla. Konkrétne miesto a čas zápisov si určujú zriaďovatelia príslušných základných škôl.

Dobrá správa – svoje dieťa môžete prihlásiť sami pomocou 2 jednoduchých krokov:

 1. Choďte do školy v blízkosti adresy vášho bydliska, kde chcete, aby bolo vaše dieťa zapísané.
 1. Prineste so sebou:
  • Vyplnenú prihlášku – nájdete ju aj na tomto LINKU So žiadosťou o ukrajinskú verziu prihlášky pre ZŠ a MŠ sa obráťte na regionálnych koordinátorov NIVAM vo vašom regióne;
  • Preukaz totožnosti s fotografiou vášho dieťaťa (napr. pas, občiansky preukaz atď. );
  • Doklad preukazujúci, že vaše dieťa má štatút dočasnej ochrany (alebo štatút udeleného azylu).

Škola môže požiadať,  aby ste predložili aj ďalšie dokumenty a informácie, ako napríklad rodný list dieťaťa alebo číslo zdravotného poistenia.

Riaditeľ vás bude informovať o ďalšom postupe.

Upozorňujeme, že pred zápisom do školy môže riaditeľ školy požiadať dieťa o vyšetrenie u všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý potvrdí zdravotnú spôsobilosť dieťaťa na dochádzku do školy.

Pre materské školy je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti potrebné.

 • Ako prihlásim dieťa na strednú školu?

Stredná škola na Slovensku je ďalším stupňom vzdelania, ktoré nasleduje po základnej škole. Pripravuje žiakov (vo veku od 15 do 19 rokov) na výkon povolania, aby sa vedeli uplatniť na trhu práce alebo na ďalšie štúdium na vysokej škole.

Stredné školy na Slovensku sú:

 • Gymnáziá,
 • stredné odborné školy,
 • stredné športové školy,
 • školy umeleckého priemyslu,
 • konzervatóriá.

Zoznam stredných škôl podľa krajov a okresov nájdete aj na tomto LINKU

Prihláška na strednú školu

Prihláška má presne stanovenú formu, ktorú si žiadateľ vyplní. Ak je uchádzač žiakom základnej školy, prihláška sa odovzdáva na riaditeľstve základnej školy. Ak uchádzač nie je žiakom základnej školy, prihláška sa posiela priamo na strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási. Prihlášku na strednú školu nájdete na tomto LINKU

Kedy treba podať prihlášku?

Termín prihlášok na školský rok 2024/2025 je 20. marca 2024.

Na koľko škôl možem poslať prihlášku?

Prihlášku je možné podať na dve stredné školy.

Termíny prijímacích skúšok

Stredné školy usporadúvajú prijímacie pohovory v jednom alebo dvoch kolách, podľa kapacity voľných miest. Každá škola si môže určiť svoj termín individuálne, preto je potrebné sledovať aktuálne zverejnené termíny prijímacích (prípadne aj talentových) skúšok na webstránke školy.

Výsledky prijímacích pohovorov

Výsledky musia stredné školy vyvesiť na svoje vývesné tabule, prípadne na internete podľa priradeného čísla najneskôr na 3. deň po skúškach. Škola zároveň pošle aj písomné vyjadrenie.

V prípade, že Vaše dieťa nebude prijaté ani na jednu strednú školu, môžete poslať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá robí druhé kolo.

 • Čo mám robiť, ak potrebujem pomoc so zápisom?

Podrobnejšie informácie o postupe prihlásenia sa na štúdium na strednej škole, ako aj o samotnom štúdiu, vám môže poskytnúť:

 • konkrétna škola, na ktorú sa Vaše dieťa hlási,
 • príslušný samosprávny kraj,
 • regionáli koordinátori NIVAM.

Národný inštitút pre vzdelávanie a mládež (NIVAM) má sieť špecializovaných regionálnych koordinátorov, ktorí vám radi pomôžu s procesom zápisu do škôl. Regionálny koordinátor pomôže nájsť najbližšiu voľnú školu, potvrdí s riaditeľom školy voľné kapacity a následne osloví rodiny, aby uľahčili umiestnenie. Neváhajte kontaktovať koordinátorov vášho regiónu: https://nivam.sk/podpora- cudzincov/

Žiadosť o pomoc pri zápise do školy môžete podať aj prostredníctvom tohto online formulára UNHCR (dostupného vo viacerých jazykoch vrátane ukrajinčiny a slovenčiny). Po vyplnení formulára budú informácie odovzdané ministerstvu školstva a regionálnym koordinátorom NIVAM.

 • Ako je to so zápisom na slovenské vysoké školy?

Ak by sa vaše dieťa chcelo zapísať na slovenskú univerzitu, môže to urobiť tak, že sa obráti priamo na univerzitu a spýta sa na proces a potrebnú dokumentáciu. Zoznam verejných slovenských vysokých škôl nájdete tu .

ZABEZPEČENIE POHODY VÁŠHO DIEŤAŤA V ŠKOLE

Aby bolo dieťa v škole spokojné, je dôležité úzko spolupracovať s učiteľmi, riaditeľom školy a ostatnými zamestnancami školy.

 • Prečo by sme mali zasahovať, ak je naše dieťa v škole šikanované?

Šikanovanie môže mať pre deti škodlivé a dlhodobé následky. Okrem fyzických účinkov šikanovania môžu deti pociťovať emocionálne a duševné problémy vrátane depresie a úzkosti , ktoré môžu viesť k zneužívaniu návykových látok a zníženiu výkonnosti v škole.

Vaše dieťa má právo na bezpečné, starostlivé školské prostredie, ktoré rešpektuje jeho dôstojnosť. Všetky deti majú právo na vzdelanie a ochranu pred všetkými formami fyzického alebo duševného násilia, zranenia alebo zneužívania. Šikanovanie nie je výnimkou.

 • Ako môžem pomôcť predchádzať šikanovaniu?

Prvým krokom k zaisteniu bezpečnosti vášho dieťaťa je uistiť sa, že o probléme vie.

 • Porozprávajte sa so svojím dieťaťom o šikanovaní.
 • Hovorte otvorene a často so svojimi deťmi o ich skúsenostiach v škole.
 • Pomôžte svojmu dieťaťu byť pozitívnym vzorom.
 • Pomôžte vybudovať sebavedomie vášho dieťaťa tým, že ho naučíte, ako sa správať k sebe a ostatným s rešpektom.
 • Buďte vzorom.

Viac podrobností o každom z týchto tipov nájdete tu .

 • Čo mám robiť, ak je moje dieťa v škole šikanované?

Ak sa dozviete o skúsenostiach svojho dieťaťa so šikanovaním, okamžite to oznámte triednemu učiteľovi („ triedny učiteľ “), ktorý má na starosti komunikáciu s rodičmi a študentskú pohodu a disciplínu.

V prípade, že triedny učiteľ problém nerieši, alebo je zapojený do incidentu šikanovania, incident treba nahlásiť riaditeľovi školy.

Ak riaditeľ nekoná, incident možno nahlásiť štátnej školskej inšpekcii TU: . Podnet na štátnu inšpekciu možno podať aj anonymne, no anonymné podnety sa vyšetrujú ťažšie a je na zvážení generálneho inšpektora, či na základe anonymných podnetov bude konať.

Upozorňujeme, že sieť regionálnych koordinátorov NIVAM vás môže spojiť s ukrajinsky hovoriacimi psychológmi a tlmočníkmi, ktorí môžu pomôcť aj v takýchto situáciách.

 • Ako môžem spolupracovať so školou môjho dieťaťa, ak je moje dieťa šikanované?
 • V komunikácii s učiteľom, prípadne s vedením školy zistite, či má škola zavedené postupy prevencie a riešenia šikanovania . Uistite sa, že existuje podporný systém pre vaše dieťa aj pre dieťa, ktoré šikanuje.
 • Umožnite škole konať – škola prevezme  zodpovednosť za riešenie šikanovania v súlade so školským poriadkom a predpismi.
 • Obráťte sa na školských poradcov a podporný tím, aby ste sa porozprávali o skúsenostiach vášho dieťaťa a spoločne určili najlepšie riešenie pre vaše dieťa.
 • Spolupracujte so školou na podpore školení o riešení šikanovania.

Viac informácií a tipov na zapojenie škôl do prevencie a riešenia šikanovania nájdete tu.

 

Informácie boli pripravené UNICEF.